LogoLogo

Deklaracja dostępności

9 sierpnia 2020

Deklaracja dostępności BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Polityńska.
 • E-mail: gops@gminadynow.pl
 • Telefon: 16 652 -11-14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie
 • Adres: 36-065 Dynów
  ul. ks. Józefa Ożoga 2
 • E-mail: gops@gminadynow.pl
 • Telefon: 16 652 -11-14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wytworzył Redaktor
Data wytworzenia 9 sierpnia 2020
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 9 sierpnia 2020
Data ostatniej aktualizacji 27 kwietnia 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Redaktor 2021-04-27 16:03:35 Zobacz
Redaktor 2020-08-09 18:56:32 Zobacz
Redaktor 2020-08-09 18:55:56 Zobacz
Redaktor 2020-08-09 17:52:18 Zobacz
Wytworzył Redaktor
Data wytworzenia 9 sierpnia 2020
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 9 sierpnia 2020
Data ostatniej aktualizacji 27 kwietnia 2021
Liczba wyświetleń